2019-07-03

روش های اختصاصی برای استخراج DNA از نمونه های مختلف

بعضی نمونه ها دارای زیر واحدهایی هستند که برای جداسازی DNA و آنالیز آن مشکلاتی را بوجود می­ آورند...