1398-04-11

تکنولوژی استخراج DNA

DNA به وسیله روش های مختلفی می تواند استخراج شود و فرایند های پایین دستی تعیین کننده خلوص DNA می باشد. که برای این فرایند کمپانی مختلفی روش های متفاوتی را برای استخراج DNA ارائه داده اند.
1398-04-12

روش های اختصاصی برای استخراج DNA از نمونه های مختلف

بعضی نمونه ها دارای زیر واحدهایی هستند که برای جداسازی DNA و آنالیز آن مشکلاتی را بوجود می­ آورند...