کیت استخراج ژنومیک DNA پایش ژن

کیت استخراج DNA شرکت پایش ژن برای تخلیص سریع ژنومیک DNA ( ژنومیک، میتوکندریال و پاتوژن ها) از نمونه های مختلف شامل: سلول‌ها و بافت‌های جانوری، خون تام، باکتری‌ها (گرم مثبت و گرم منفی)، مخمرها و بزاق می‌باشد. این کیت‌های استخراجی قابلیت خالص سازی DNA از الودگی‌های رایج مثل آنزیم های مهارکننده را دارا می باشد، بطوریکه برای کاربردهای زیر قابل استفاده می باشد:

 • Polymerase Chain Reaction و Real-time PCR
 • Southern blotting
 • RAPD
 • AFLP
 • RFLP applications
 • مزایای کیت استخراج DNA پایش ژن

  قابلیت استخراج سریع با خلوص بالا

  قابلیت استخراج DNA در بازه 15-20 میکروگرم

  مقرون بصرفه

  فاقد مواد خطرناکی مانند فنول یا کلروفورم

  محصولات DNA Isolation Kit