کیت تشخیص کمی CMV

ويروس سيتومگال انساني ( Human cytomegalovirus:HCMV ) يكي از ويروسهاي خانواده "هرپس" مي باشد. اين ويروس از طرق مختلف مانند انتقال خون، پيوند اعضا و تماس جنسي قابل انتقال است. آثار باليني وشدت عفونت با اين ويروس در افرادي كه دچار نقص ايمني هستند و در دريافت كنندگان پيوند عضو بسيار شديدتر است .

كيت حاضر شامل يك سيستم اماده براي تعيين CMV DNA به روش Real-Time PCR فراهم ميكند مستر ميكس بكار رفته در اين كيت تمام مواد و انزيم هاي لازم را براي تكثير اختصاصي نواحي از ژنوم CMV را دارا مي باشد كه با استفاده از كانال فلورسانس FAM در دستگاههاي Applied Biosystems™ StepOne  و Rotor-Gene Q  قابل تشخيص مي باشد.

محتویات کیت برای 48 تست:

 

تمامي مواد كيت بايد در دماي20 درجه زير صفر حمل و نگهداري شوند

ü     تعیین میزان دقیق ویروس با استفاده از 4 استاندارد استفاده شده در کیت

ü     قابلیت اطمینان بالا با استفاده از کنترل داخلی برای انجام واکنش

ü     تشخیص بسیار حساس به اندازه IU/ml  50

EDTA plasma or whole blood
105 باز
تشخیص سریع و حساس مقدار CMV DNA که از نمونه پلاسما و یا خون انسانی گرفته شده است.